Κριτήρια Αξιολόγησης της Εργασίας από τους Υπεύθυνους


1. Δημιουργία/ Ανάρτηση 4 Μαθησιακών Αντικειμένων 2 Μαθησιακών Αντικειμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί -------------> 60% 40%
(δηλαδή: Υλοποίηση των Βημάτων 1 και 2 για καθένα από τα 4 Μαθησιακά Αντικείμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα και 20% για κάθενα από τα αντκείμενα)

2. Ουσιαστική Συμμετοχή στην αξιολόγηση μαθησιακών αντικειμένων που έχουν αναρτηθεί --------------------------------> 35% 30%
(αριθμός αντικειμένων που αξιολογήθηκαν, σχολιασμός, προτάσεις κ.λπ)
(δηλαδή: Υλοποίηση του Βήματος 3, 30% για όλες τις φάσεις της εργασίας)
Ως ελάχιστος αριθμός αντικειμένων που μπορείτε να αξιολογήσετε ορίζεται το 0 (μηδέν - κανένα μαθησιακό αντικείμενο)
Ως μέγιστος αριθμός αντικειμένων που μπορείτε να αξιολογήσετε ορίζεται το 5 (πέντε) (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ο αριθμός έχει αλλάξει από τις αρχικές οδηγίες που ήταν 10)
Ο μέγιστος αριθμός των 5 αντικειμένων δεν είναι απογορευτικός σε κάποιον που θα ήθελε να αξιολογήσει περισσότερα μαθησιακά αντικείμενα. Αντίθετα, προτείνετε σε όσους θα ήθελαν να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση.
Συνολικά, για τις δύο φάσεις της αξιολόγησης (1ου αντικειμένου και 2ου αντικειμένου) ορίζεται ως minimum τα 5 μαθησιακά αντικείμενα να αξιολογήσετε. Βέβαια, μπορείτε να αξιολογήσετε πολύ περισσότερα αν επιθυμείτε προκειμένου να συμμετέχετε ενεργά στη φάση της αξιολόγησης (γεγονός που επιθυμούμε και ελπίζουμε να γίνει) και να βελτιώσετε τη βαθμολογία σας ως αξιολογητές.

3. Βελτίωση/εμπλουτισμός των μαθησιακών αντικειμένων & Αξιολόγηση Αξιολογητών (μετά από τα σχόλια των αξιολογητών ή με δική σας πρωτοβουλία) -----> 5% 30% (15% για καθένα από τα δύο αντικείμενα που θα αναρτήσετε και θα αξιολογηθούν)
(δηλαδή: Υλοποίηση Τελικού Βήματος)