Στο χώρο αυτό μπορείτε να δείτε, αξιολογήσετε, σχολιάσετε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με Web 2.0 εργαλεία για την Επιμόρφωση ανά Γνωστικό Αντικείμενο


Πληροφορική

Δίκτυα & Διαδίκτυο


Βασικές έννοιες & Λογισμικά