Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 δημιουργήθηκαν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος οι ακόλουθες ιστοεξερευνήσεις αξιοποιπώντας τα wikis'

  • [[computer-memory-and-brain-memory: |Τα είδη μνήμης Η/Υ σε σύγκριση με την ανθρώπινη μνήμη]]
  • [[cloud-computing-and-education: |Εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C]]
  • [[cloud-computing-and-education: |Cloud computing]]