| | Βήμα 1ο: Οδηγίες Κατασκευής Σελίδας | Βήμα 2ο: Οδηγίες Εμπλουτισμού Σελίδας | Βήμα 3ο: Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθησιακού Αντικειμένου | Παράδειγμα Σελίδας | Τελικό Βήμα - Βελτίωση Μαθησιακού Αντικειμένου & Αξιολόγηση Αξιολογητών


Βήμα 1ο: Οδηγίες Κατασκευής Σελίδας

Για τη δημοσιοποίηση/ανάρτηση καθενός από τα 4 μαθησιακά αντικείμενα που θα δημιουργήσετε, θα πρέπει στο wiki του μαθήματος να φτιάξετε μία σελίδα (page), μέσω της επιλογής New Page (στα αριστερά του μενού).

Η σελίδα θα έχει ως όνομα (page name) ένα χαρακτηριστικό τίτλο του μαθησιακού αντικειμένου που κατασκευάσατε (π.χ. Παίζοντας με τους αριθμούς....., Χρονική Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών).

Επειδή έχουν ήδη αναρτηθεί ανατικείμενα από τη 2η Φάση της Εργασίας, προκειμένου να είναι δυνατή η διάκρισή τους από τα αντικείμενα που θα αναρτηθούν στην 3η Φάση, πριν από το όνομα της σελίδας σας θα βάζετε το χαρακτηρισμό 2ο - . Για παράδειγμα, 2ο-Χρονική Εξέλιξη Τηλεπικοινωνιών, 2ο-Σχήματα κ.λπ. Για τις αναρτήσεις της 2ης Φάσης, θα αλλάξουμε εμείς τα ονόματα των σελίδων σας ώστε να έχουν το χαρακτηριστικό 1ο-.

Κατά τη δημιουργία της σελίδας σας, θα πρέπει από την επιλογή Add Tags να ορίσετε μια ή περισσότερες ετικέτες (tags) για καθεμία από τις κατηγορίες:
 1. Γνωστικό Αντικείμενο / Έννοια που αναφέρεται το αντικείμενό σας. Στην περίπτωση του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής θα επιλέξετε και την κατάλληλη Έννοια.
 2. Εργαλείο που χρησιμοποιήσατε.

Για παράδειγμα:
 • Αν δημιουργήσατε ένα μαθησιακό αντικείμενο για το Δημοτικό, για το γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας και χρησιμοποιήσατε το εργαλείο Proprofs, θα δηλώσετε ως tags: primary-geography και proprofs.
 • Αν δημιουργήσατε ένα μαθησιακό αντικείμενο για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, για το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής που αφορά στην έννοια Μονάδες Αποθήκευσης και χρησιμοποιήσατε το εργαλείο ZooBurst, θα δηλώσετε ως tags: primary-informatics, gymnasium-informatics-architecture και zooburst.
 • Αν δημιουργήσατε ένα μαθησιακό αντικείμενο για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, για το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής που αφορά στην Εμφωλευμένη Επιλογή (έννοια προγραμματισμού) και χρησιμοποιήσατε το εργαλείο Kubbu, θα δηλώσετε ως tags: gymnasium-informatics-programming, lyceum-informatics-programming και kubbu.

Δίνονται οι πίνακες ετικετών (tags) tags-pages.doc– με πλάγια γραμματοσειρά η αντιστοίχιση και με κανονική γραμματοσειρά η ετικέτα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Προσοχή, πρέπει να ορίσετε τις ετικέτες όπως ακριβώς δίνονται. Σε περίπτωση που στον πίνακα δεν υπάρχει κατάλληλη ετικέτα για το μαθησιακό σας αντικείμενο, να μας ενημερώσετε άμεσα (μέσα από την επιλογή Απορίες για την Εργασία, στα αριστερά του μενού). Μετά από τη διαδικασία αυτή, θα μπορείτε να δείτε τη σελίδα σας στην αντίστοιχη κατηγοριοποίηση που έχει οριστεί στο μενού (στα αριστερά σας, Μαθησιακά αντικείμενα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και Μαθησιακά αντικείμενα ανά Web 2.0 Εργαλεία).

Βήμα 2ο: Οδηγίες Εμπλουτισμού Σελίδας

Στη σελίδα που κατασκευάσατε στο προηγούμενο βήμα, θα αναρτήσετε το αντικείμενό σας, ενσωματώνοντας το κατάλληλο widget από τη λίστα των διαθέσιμων widgets ή ένα widget της κατηγορίας other widget και αντιγράφοντας τον αντίστοιχο κώδικα που σας δίνει το εργαλείο που χρησιμοποιήσατε (embed). Στην περίπτωση που το μαθησιακό σας αντικείμενο αφορά σε wiki ή blog δημιουργείτε link στην αντίστοιχη διεύθυνση.

Κάτω από το widget ή το link, θα δημιουργήσετε έναν πίνακα που θα έχει τα εξής πεδία ως γραμμές:

 1. Τίτλος Μαθησιακού Αντικειμένου:
 2. Δημιουργός:
 3. Βαθμίδα(-ες) Εκπαίδευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
 4. Γνωστικό(-α) Αντικείμενο(-α):
 5. Έννοιες που αφορά:
 6. Μαθησιακοί Στόχοι:
 7. Εργαλείο(-α) που χρησιμοποιήθηκαν:
 8. Συμπληρωματικό υλικό:

Για τον καθορισμό των μαθησιακών στόχων (πεδίο 6), συστήνεται να διαβάσετε το κείμενο Διδακτική Στοχοθεσία που αναφέρεται σε μοντέλα διατύπωσης διδακτικών στόχων και να εφαρμόσετε το συνδυαστικό μοντέλο στη διατύπωση των στόχων σας.

Στο πεδίο 8 του πίνακα «Συμπληρωματικό υλικό» θα πρέπει να συμπληρώσετε οποιοδήποτε υλικό κρίνεται απαραίτητο ή υποστηρικτικό. Το υλικό αυτό μπορείτε είτε να το συμπληρώσετε στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα είτε να κάνετε Link σε ένα αρχείο (π.χ. σε μορφή doc, pdf, ppt, κ.λπ) που έχετε ανεβάσει στο περιβάλλον του wiki. Στο Συμπληρωματικό Υλικό θα πρέπει να περιγράψετε:
 • πιθανούς τρόπους αξιοποίησης του μαθησιακού αντικειμένου στην τάξη,
 • τον τρόπο δημιουργίας του μαθησιακού αντικειμένου,
 • τους λόγους που επιλέξατε να υλοποιήσετε το μαθησιακό σας αντικείμενο με το συγκεκριμένο εργαλείο,
 • οδηγίες που θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός προκειμένου να αναπτύξει ένα ανάλογο μαθησιακό αντικείμενο,
 • τυχόν δυσκολίες ή/και περιορισμούς που αντιμετωπίσατε στην κατασκευή του μαθησιακού σας αντικειμένου λόγω του εργαλείου,
 • την προσφορά του αντικειμένου στην εκπαίδευση (π.χ. υποκινεί το ενδιαφέρον των μαθητών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για e-learning ή/και δια βίου μάθηση, αποτελεί ενδιαφέρουσα μαθησιακή εμπειρία, ενισχύει την αλληλεπίδραση στην κοινότητα των μαθητών που θα αξιοποιηθεί),
 • κ.λπ.

Βήμα 3ο: Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθησιακού Αντικειμένου

 • Στη συνέχεια θα δώσετε τη δυνατότητα στους συμφοιτητές σας και στους υπεύθυνους της εργασίας να αξιολογήσουν το μαθησιακό αντικείμενο που φτιάξατε. Για το λόγο αυτό θα λάβετε υπόψη σας τον πίνακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric) που επισυνάπτεται και θα δημιουργήσετε στο tab Discussion της σελίδας που φτιάξατε 8 posts. Τα 4 posts αντιστοιχούν στα 4 κριτήρια του rubric ενώ τα υπόλοιπα 4 στις 4 ανοιχτές ερωτήσεις. Τα post που αντιστοιχούν στα κριτήρια θα αναφέρουν την ερώτηση και τις 3 διαβαθμίσεις ενώ τα post των ανοιχτών ερωτήσεων θα αναφέρουν την ερώτηση. Όσοι αποφασίσουν να αξιολογήσουν το αντικείμενό σας θα πρέπει να απαντήσουν υποχρεωτικά και στα 8 posts. Στην περίπτωση που για τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου δεν έχουν συγκεκριμένες προτάσεις, θα πρέπει να δώσουν μία σχετική απάντηση.Πίνακας διαβαθμισμένων κριτηρίων για την Αξιολόγηση των μαθησιακών Αντικειμένων

Α/Α
Κριτήρια
Βαθμολογία


1
0
-1
1
Το αντικείμενο καλύπτει τους μαθησιακούς στόχους που έχουν καθοριστεί;
Καλύπτει πλήρως όλους τους στόχους
Καλύπτει μερικώς τους στόχους
Δεν κρίνεται χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων
2
Το αντικείμενο κρίνεται κατάλληλο για τη βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία δημιουργήθηκε;
Το αντικείμενο είναι συμβατό με το γνωστικό επίπεδο, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα της ηλικίας των μαθητών
Το αντικείμενο με δυσκολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές της συγκεκριμένης βαθμίδας εκπαίδευσης
Κρίνεται ακατάλληλο
3
Το περιεχόμενο του αντικειμένου είναι σαφές, κατανοητό και πλήρες;
Το περιεχόμενο είναι σαφές,δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, δε χρήζει επεξηγήσεων
Το περιεχόμενο παρουσιάζει αδυναμίες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με επεξηγήσεις ή συμπληρωματικό υλικό
Το περιεχόμενο έχει σοβαρές αδυναμίες και δεν κρίνεται αξιοποιήσιμο
4
Το εργαλείο κρίνεται κατάλληλο για τη δημιουργία του συγκεκριμένου αντικειμένου;
Το εργαλείο εξυπηρέτησε πλήρως το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου
Το εργαλείο υποστήριξε μερικώς το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου (π.χ. το εργαλείο υποστηρίζει κείμενο αλλά όχι εικόνες και οι εικόνες κρίνονται χρήσιμες)
Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες από το συγκεκριμένο εργαλείο δεν προσφέρονται για τη δημιουργία του συγκεκριμένου τύπου αντικειμένου
5. Ο δημιουργός του αντικειμένου περιγράφει επαρκώς στο πεδίο 8 "Συμπληρωματικό Υλικό" τρόπους αξιοποίησης του αντικειμένου στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και την προσφορά του αντικειμένου στην εκπαίδευση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
6. Ο δημιουργός του αντικειμένου περιγράφει επαρκώς στο πεδίο 8 "Συμπληρωματικό Υλικό" θέματα που σχετίζονται με το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, γενικότερα θέματα δημιουργίας του αντικειμένου, κ.λπ. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
7. Προτείνετε (εάν νομίζετε) εναλλακτικά εργαλεία ανάπτυξης για το συγκεκριμένο αντικείμενο.
8. Προτείνετε ιδέες εμπλουτισμού/αλλαγής/βελτίωσης του αντικειμένου. • Εκτός από την αξιολόγηση που θα γίνει μέσα από το Discussion, καλείστε να δημιουργήσετε στη σελίδα του αντικειμένου σας, ένα poll με την εξής ερώτηση και τις εξής απαντήσεις:
Κρίνετε ενδιαφέρον και χρήσιμο το συγκεκριμένο αντικείμενο;
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
Από τα poll που χρησιμοποιήσατε στις σελίδες σας φάνηκε ότι ψήφιζαν και κάποιοι που δεν αξιολογούσαν (δηλαδή υπήρχε διαφορά στον αριθμό των ψήφων και στον αριθμό των αξιολογητών). Αν κρίνετε ότι θέλετε να υπάρχει μια τέτοια λειτουργία στη σελίδα σας μπορείτε να την επανάλαβετε και στην ανάρτηση του 2ου αντικειμένου, αν όχι μπορείτε να την παραλείψετε.

 • Μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του κάθε αντικειμένου (κοιτάξτε τις καταληκτικές ημερομηνίες των επιμέρους φάσεων της εργασίας - αριστερά στο μενού), θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα κείμενο doc (μέχρι 2 σελίδων), για κάθε αντικείμενο, που θα περιλαμβάνει
 1. τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
 2. τα κύρια σημεία της αξιολόγησης που λάβατε για κάθε κριτήριο αξιολόγησης.

Το κείμενο θα αναρτηθεί στη σελίδα του αντικειμένου σας.


Παράδειγμα Σελίδας

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα «Υπόδειγμα Σελίδας Ανάρτησης Μαθησιακού Αντικειμένου» για να δείτε τη δομή της.


Τελικό Βήμα - Βελτίωση Μαθησιακού Αντικειμένου & Αξιολόγηση Αξιολογητών


Μετά τις αξιολογήσεις του μαθησιακού σας αντικειμένου, έχετε τη δυνατότητα να βελτιώσετε το αντικείμενό σας λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των αξιολογητών σας καθώς και να αξιολογήσετε (ποιοτικά ή/και ποσοτικά τους αξιολογητές σας (ΟΛΟΥΣ και εμάς). Σε περίπτωση που προβείτε σε αντίστοιχη ενέργεια, στο τέλος της σελίδας που δημιουργήσατε έχετε τη δυνατότητα να ανεβάσετε το νέο αντικείμενό σας (ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ - αν αυτό δεν είναι δυνατόν για κάποια αντικείμενα π.χ. blogs, forums, κ.λπ στείλτε μας μήνυμα για να λάβετε ΟΚ), μαζί με ένα κείμενο (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΙΝΑΚΑ) που θα περιγράφει τις αλλαγές που τυχόν κάνατε. Επίσης, οι βελτιώσεις που μπορείτε να κάνετε, μπορούν να αφορούν στον τρόπο παρουσίασης του αντικειμένου στη σελίδα (π.χ. προσθήκη επιπλέον συμπληρωματικού υλικού). Τέλος, μπορείτε να κάνετε αλλαγές με δική σας πρωτοβουλία, μετά από τα διάφορα αντικείμενα που είδατε, τις αξιολογήσεις που κάνατε κ.λπ. Αν τυχόν δεν θέλετε να κάνετε καμία αλλαγή συμπληρώστε το αντίστοιχο section και αιτιολογήστε για ποιο λόγο δεν θα κάνετε κάποιες αλλαγές.Για Παράδειγμα στο τέλος της σελίδας σας θα υπάρχει ο τίτλος Βελτίωση Αντικειμένου & Αξιολόγηση Αξιολογητών και στη συνέχεια θα υπάρχει ένας πίνακας όπως παρακάτω:
Βελτίωση Αντικειμένου & Αξιολόγηση Αξιολογητών
Ανάρτηση νέου αντικειμένου ή link
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας:
Κύρια Σημεία της Αξιολόγησης που έλαβα:
 1. ............................................................
 2. .....................................
Στο σημείο αυτό μπορείτε να γράψετε σημεία της αξιολόγησης που συμφωνείτε ή διαφωνείτε αιτιολογώντας τις απόψεις σας καθώς και σημεία της αξιολόγησης που υιοθετήσατε στο νέο σας αντικείμενο και στη σελίδα του
Αλλαγές που έγιναν τόσο στη σελίδα του αντικειμένο ή/και στο αντικείμενο μετά από δική μου πρωτοβουλία
..........................................
Αιτιολόγηση των αλλαγών ή των μη αλλαγών
Έλαβα αξιολογήσεις από τους ακόλουθους αξιολογητές
 1. ...... Συνοπτική κρίση της αξιολόγησης που έλαβα & Ποσοτικός Χαρακτηρισμός (0-10) ή Ποιοτικός Χαρακτηρισμός (Κακή, Αδιάφορη, Μέτρια, Καλή, Πολύ καλή)
 2. ......
 3. ......
 4. .....
 5. .....