4η Φάση της Εργασίας


Στο πλαίσιο της 4ης Φάσης της εργασίας, σας ζητάμε να αξιολογήσετε τόσο το περιβάλλον που υποστήριξε την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας όσο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Στον σύνδεσμο , μπορείτε να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο που σας ζητάμε να συμπληρώσετε.

Οι ειλικρινείς και αντικειμενικές απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν στη διαμορφωτική αξιολόγηση της εργασίας ώστε να εντοπίσουμε τα θετικά στοιχεία καθώς και τα αρνητικά που θα πρέπει να βελτιώσουμε/διορθώσουμε σε επόμενη εφαρμογή.

Σας παρακαλούμε πολύ όπως αποστείλλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 20/2/2011 στα e-mail: llilag@di.uoa.gr, rgog@di.uoa.gr, gram@di.uoa.gr

Σημεία που πρέπει να προσέξετε


  • Το ερωτηματολόγιο έχει τέσσερις άξονες:(α) Προσωπικά Στοιχεία, (β) Wiki & Web 2.0 εργαλεία, (γ) Ομότιμη Αξιολόγηση και (δ) Εργασία – Διαδικασία.
  • Στο ερωτηματολόγιο, στους άξονες Β, Γ και Δ υπάρχουν 44 «κλειστές» ερωτήσεις, 15 «κλειστές» ερωτήσεις με αιτιολογήσεις και 13 «ανοικτές» ερωτήσεις.
  • Στις «κλειστές» ερωτήσεις, η κλίμακα είναι πενταβάθμια από –2 έως 2. Ο χαρακτηρισμός αριστερά ή δεξιά είναι ισοδύναμος με το –2 ή το 2 αντίστοιχα.
  • Στις «κλειστές» ερωτήσεις θα πρέπει να επιλέξετε έναν αριθμό από το -2 έως το 2. Για την επιλογή του αριθμού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επισήμανση (highlight) στον αντίστοιχο αριθμό ή οποιαδήποτε άλλο σύμβολο θέλετε.
  • Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε τις «ανοικτές» ερωτήσεις διατυπώνοντας την άποψή σας ελεύθερα ώστε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τη διαδικασία και την εργασία.
  • Εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου: περίπου 2 ώρες.