Στα πλαίσια αυτής της φάσης της εργασίας, παραθέτω ένα συνδυασμό 2 ανεξάρτητων μαθησιακών αντικειμένων, καθώς και τα δύο είχαν δημιουργηθεί πριν την τροποποίηση της εργασίας.

Σε αυτή τη σελίδα περιλαμβάνεται το κύριο μαθησιακό αντικείμενο, το wiki "Λεξικό όρων προγραμματισμού" -δημιουργημένο για το λύκειο-, ενώ στο σύνδεσμο "Υπηρεσίες και κίνδυνοι του Διαδικτύου" μπορείτε να δείτε το επιπλεόν αντικείμενο που αποτελείται από 2 κόμικ -δημιουργημένα για το γυμνάσιο-.

Η αξιολόγηση των αντικειμένων από εσάς είναι ανεξάρτητη (δηλαδή δεν χρειάζεται να αξιολογήσετε και τα 2 μαθησιακά αντικείμενα). Θα χαιρόμουν να λάβω σχόλια και για τα δύο.

Λεξικό όρων προγραμματισμού

Το μαθησιακό αντικείμενο βρίσκεται στο ακόλουθο link:

home_pame.JPG

LexiconCS: Λεξικό Προγραμματιστικών Εννοιών


Τίτλος Μαθησιακού Αντικειμένου:
Λεξικό Προγραμματιστικών Όρων
Δημιουργός:
Ανθή Ορφανού (M1044)
Βαθμίδα(-ες) Εκπαίδευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Λύκειο
Γνωστικό(-α) Αντικείμενο(-α):
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Προγραμματισμός
Έννοιες που αφορά:
Προγραμμα - Προγραμματισμός - Αλγόριθμος - Προγραμματιστικές Δομές - Γλώσσες Προγραμματισμού - Δομές Δεδομένων
Μαθησιακοί Στόχοι:
Να κατανοήσουν οι μαθητές τις κεντρικές έννοιες των αλγορίθμων και του προγραμματισμού

Ειδικοί στόχοι: Οι μαθητές να μπορούν να:
 • ορίζουν βασικές έννοιες προγραμματισμού και αλγοριθμικής
 • συσχετίζουν έννοιες που συνδέονται μεταξύ τους
 • περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των διάφορων προγραμματιστικών εννοιών
Εργαλείο(-α) που χρησιμοποιήθηκαν:
Wikispaces, Tagxedo, Gliffy, Image-maps
Συμπληρωματικό υλικό:
Που και πως μπορεί να αξιοποιηθεί το αντικείμενο:

Το παρόν wiki υλοποιεί ένα διαδικτυακό λεξικό εννοιών προγραμματισμού, δημιουργημένο κυρίως για τους σκοπούς του μαθήματος ενιαίου λυκείου "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" της Γ' τάξης Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Επιπλέον καλύπτονται όροι του μαθήματος επιλογής "Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών" από το κεφάλαιο 7 "Προγραμματισμός Υπολογιστή", που εστιάζει στο ίδιο αντικείμενο.

Το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα online διαδραστικό εγχειρίδιο για το μαθητή, στο οποίο καλύπτονται οι ορισμοί που συναντώνται σε όλη την ύλη του μαθήματος ΑΕΠΠ (καθώς και κάποιοι επιπλέον επεξηγηματικοί ορισμοί που αναφέρονται στο βιβλίο στην ύλη του μαθήματος αλλά ως αυτόνομες ενότητες έχουν αφαιρεθεί), συνοδευόμενοι από σχήματα και παραδείγματα. Συνεπώς πρόκειται για ένα άμεσα και εύκολα προσβάσιμο λεξικό στο οποίο διευκολύνεται η πλοήγηση μέσω των συνδέσμων (links) ώστε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να μεταβαίνει άμεσα σε συσχετιζόμενες έννοιες, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά βιβλία. Έτσι ο μαθητής μπορεί να αξιοποιήσει το λεξικό για την εκμάθηση και την κατανόηση όρων και εννοιών στην προσωπική του μελέτη ή να πραγματοποιήσει γρήγορα και επαναλήψεις.Το λεξικό αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως υποστηρικτικό υλικό στη διδασκαλία του μαθήματος παρέχοντας συγκεντρωμένο το σύνολο των κεντρικών εννοιών του μαθήματος, παρουσιάζοντας για παράδειγμα έννοιες που θα εξεταστούν στην τάξη ή υπενθυμίζοντας γρήγορα έννοιες που έχουν εξεταστεί σε προηγούμενα μαθήματα, μεταβαίνοτας μέσω των συνδέσμων από τη μία στην άλλη ή αντλώντας παραδείγματα από το wiki. Τέλος το εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι κατάλληλο για χρήση σε πρόγραμμα επιμόρφωσης από απόσταση για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εισαχθεί τις θεμελιώδεις έννοιες των αλγορίθμων και του προγραμματισμού με προσωπική μελέτη και πλοήγηση στο αντικείμενο.


Γιατί προτίμησα τη συγκεκριμένη υλοποίηση και τι προσφέρει:

Πέρα από τη χρήση του αντικειμένου, ένας βασικός λόγος δημιουργίας του είναι η δυνατότητα επέκτασής του, η οποία μπορεί να συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος ΑΕΠΠ αλλά και της πληροφορικής λυκείου, προτείνεται ως δραστηριότητα των μαθητών ο εμπλουτισμός του υπάρχοντος wiki με παραδείγματα πάνω στις έννοιες που πραγματεύεται, αλλά και η προσθήκη επιπλέον υλικού (εύρεση ή δημιουργία εικόνων και διαγραμμάτων, εύρεση κατάλληλων βίντεο). Για το λόγο αυτό, δόθηκε έμφαση κατά την δημιουργία του αντικειμένου στους ορισμούς (αν και υπάρχουν ήδη παραδείγματα) με απώτερο σκοπό να αποτελέσει βάση για μια συλλογική δουλειά των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τη δημιουργία ενός πλήρους, πλούσιου σε υλικό διαδραστικού online βιβλίου. Ακόμα, πέρα από τη συγγραφή παραδειγμάτων (π.χ. αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα ή προγραμμάτων σε ΓΛΏΣΣΑ) οι μαθητές μπορούν να συνεισφέρουν με τη δημιουργία εικόνων-διαγραμμάτων (με το gliffy που θα αναλυθεί παρακάτω) ή world-clouds και mapped εικόνων στους ορισμούς (ένα αποτέλεσμα όμοιο με αυτό της home-page του wiki) με τα tagxedo και image-maps που παρουσιάζονται στη συνέχεια).

Για αυτόν ακριβώς το λόγο (επεκτασιμότητα) επιλέχθηκε το wiki ως καταλληλότερο εργαλείο υλοποίησης του σεναρίου, έτσι ώστε να μπορούν να παραχωρηθούν κατάλληλα δικαιώματα (εφόσον έχει δημιουργηθεί ώς protected wiki) σε καθηγητές και μαθητές οι οποίοι θα εμπλουτίσουν και θα τελειοποιήσουν αυτή την ιδέα, προς όφελος όλων.


Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

 • Για την δημιουργία το εν λόγω wiki χρησιμοποιήθηκε o host wikispaces (http://www.wikispaces.com/), λόγω προηγούμενης εμπειρίας που είχα αποκομίσει από το wiki που φιλοξενεί την ενότητα για τα εργαλεία Web και κατ'επέκταση την εργασία μας. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί άλλοι host όπως η Wikia, ωστόσο στην ελεύθερη version τους, όλοι οι hosts προσφέρουν πάνω-κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά. Η δημιουργία των σελίδων είναι εύκολη, από την επιλογή "New page", και συγκεκριμένη υλοποίηση η wiki έχει δημιουργηθεί ως protected. Ως προς το θέμα η ελεύθερη έκδοση είναι αρκετά περιορισμένη, παρέχοντας συγκεκριμένα θέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στα οποία ωστόσο μπορούμε να μεταβάλουμε κάποια χαρακτηριστικά όπως το χρώμα. Η προσθήκη και η μορφοποίηση κειμένου (γραμματοσειρά, χρώμα, μέγεθος, υπογράμμιση, έντονη γραφή κτλ) είναι εύκολη, ωστόσο ένα σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός πώς όταν κάνουμε μια αλλαγή χρώματος ή γραμματοσειράς πάνω στο κείμενο, χάνονται οι μορφοποιήσει των πλάγιων, έντονων ή υπογραμμισμένων χαρακτήρων. Για τη δημιουργία anchor html, ώστε κάθε ορισμός να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση μέσα στην σελίδα του και να μπορούμε να δημιουργήσουμε links προς αυτές τις λέξεις, καθώς και για τη δημιουργία links προς τους ορισμούς, έχει χρησιμοποιηθεί χειρόγραφος html κώδικας που ενσωματώθηκε μέσω της επιλογής "widget" και "other html". Το wikispaces επιτρέπει την προσθήκη εικόνων (από το web ή τον υπολογιστή) και την προσθήκη link εύκολα. Επίσης παρέχει δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός μεγάλου εύρους αντικειμένων από την επιλογή Widget, τις οποίες ταξινομεί ανά κατηγορία (audio, video, slideshow, maps, postet) καθώς και οποιουδήποτε άλλου html κώδικα από την επιλογή "other html". Μετά τη δημιουργία της μια σελίδα μπορεί να αλλαχθεί και να επεξεργαστεί όσες φορές θέλουμε, από το δημιουργό και τα μέλη του wiki με κατάλληλα δικαιώματα.

Πέρα από τη δημιουργία των σελίδων του wiki (που περιλαμβάνουν μια σελίδα για κάθε γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου και μια home page), χρησιμοποιήθηκαν άλλα 3 web 2.0 εργαλεία για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του wiki με σχήματα, διαγράμματα και world-clouds.

 • Για τη δημιουργία των επεξηγηματικών σχημάτων που συνοδεύουν ως παραδείγματα πολλούς ορισμός, καθώς και των διαγραμμάτων ροής, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο gliffy (http://www.gliffy.com). To gliffy αποτελεί ένα online σχεδιαστικό εργαλείο με μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σχεδιασμό απλών σχημάτων συνοδευμένων από κείμενο (όπως έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις χρήσης του σε αυτό το wiki), διαγραμμάτων ροής (που επίσης χρησιμοποιούνται εδώ), αλλά και διαγραμμάτων Venn, κατόψεων κτηρίων, διαγραμμάτων δικτύων και πολλών άλλων εφαρμογών! Το gliffy παρέχει δωρεάν βασικό λογαριασμό στους χρήστες του και η εγγαφή είναι απλή, με τη χρήση του e-mail σας και ενός κωδικού που επιλέγετε. Για περισσότερες δυνατότητες αποθήκευσης και κάποιες επιπλέον διευκολύνσεις μπορεί κάποιος να αποκτήσει premium λογαριασμό με περίπου 5 δολάρια. Ωστόσο κατά την εγγραφή σας και για 30 μέρες δοκιμής o λογαριασμός σας θα έχει τα προνόμια της premium έκδοσης. Ο σχεδιασμός με το gliffy είναι πολύ εύκολος αφού δίνει τη δυνατότητα χρήσης προεπιλεγμένων σχημάτων στα οποία μπορούμε να μεταβάλουμε το μέγεθος, την αναλογία και τον προσανατολισμό, να προσθέσουμε κείμενο και δεσμούς σύνδεσης μεταξύ των σχημάτων προκειμένου να αναπαρασταθούν σχέσεις. Τέλος με την επιλογή export μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα σχέδιά μας στον υπολογιστή μας.

Κάποιες εικόνες που περιέχονται στο wiki και δεν έχουν δημιουργηθεί με το gliffy, έχουν επιλεγεί από το διαδίκτυο, και κάποιες που αφορούν κώδικα προγραμμάτων σε διάφορε γλώσσες προγραμματισμού προέρχονται από ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου πληροφορικής του λυκείου, κεφάλαιο 7.

 • Για τη δημιουργία tag-clouds που διακοσμούν τις σελίδες του wiki (σε σχήματα αντίστοιχων γραμμάτων) χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά που παρουσιάζονται, αλλά και τη home page του wiki, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο tagxedo (http://www.tagxedo.com/). Το tagxedo είναι ένα εργαλείο δημιουργίας world-clouds σε μια μεγάλη ποικιλία σχημάτων και διαφορετικών patterns (φόντο, γραμματοσειρά, χρώματα). Μια πολύ ωραία ιδιότητά του, τις οποίας κάνω χρήση, είναι πως ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης των λέξων, μια λέξη εμφανίζεται όλο και μεγαλύτερη στο εκάστοτε σχήμα, τονίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία ενός όρου. Προς το παρόν το εργαλείο είναι δωρεάν για όλους. Η δημιουργία αντικειμένων με το tagxedo είναι εύκολη και δίνονται πολλές διαφορετικές επιλογές. Από την επιλογή Load μπορεί κάποιος να φορτώσει τις λέξεις που επιθυμεί να μεταβάλει σε tag-cloud, είτε φορτώνοντας τα από διεύθυνση σελίδας στο Internet, είτε από αρχείο κειμένου, είτε χειροκίνητα γράφοντας ή αντιγράφοντας τες στην κατάλληλο χώρο. Στη συνέχεια μπορούν να μεταβληθούν επιλογές που ρυθμίζουν το συνδυασμό παρόμοιων λέξεων, την εμφάνιση ή μη εμφάνιση κάποιον λέξεων που επιλέγει ο χρήστης, την αφαίρεση ή την προβολή όμοιων λέξεων και διάφορε παρεμφερείς επιλογές. Κατόπιν μπορεί να επιλεγεί το θέμα (χρώμα, γραμματοσειρά, χρώμα φόντου) που επιθυμεί ο χρήστης καθώς και το σχήμα που θα πάρει το word cloud είτε από μια γκάμα προεπιλεγμένων σχημάτων, είτε πληκτρολογώντας λέξεις και χαρακτήρες (όπως κάναμε στην περίπτωση του εν λογω wiki για να αναπαραστήσουμε τα tag-clouds σε σχήμα γράμματος) είτε να να φορτώσει μια δική του εικόνα. Τέλος από την επιλογή Save το αποτέλεσμα της δημιουργίας μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή ως εικόνα διαφορικών αναλύσεων, ως html αρχείο ή ως αντικείμενο προς ενσωμάτωση (create embed app). Εναλλακτικά μπορεί να δοθεί κώδικας για ενσωμάτωση σε σελίδα, μόνο που η διαδικασία είναι κάπως μπερδεμένη και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί από κάποιον χωρίς να διαβάσει σχετικό tutotial (βασικό μειονέκτημα του εργαλείου). Συγκεκριμένα, αυτό γίνεται από την επιλογή web και save, όπου πατάμε submit και μας δίνεται κώδικας (στο πεδίο IFrame code snippet) ο οποίος διατηρεί τo animation του αντικειμένου και μπορεί να ενσωματωθεί (ως html widget) σε οποιαδήποτε σελίδα (όπως γίνεται εδώ με τα tag-clouds των γραμμάτων). Ένα ακόμα μειονέκτημα που συνάντησα με το tagxedo είναι ότι κάποιες φορές η εικόνα "κολλάει" και δεν μπορεί ούτε να αποθηκευτεί ούτε να δοθεί ενσωματωμένος κώδικας.

 • Ειδικότερα στη home-page το αποτέλεσμα της δημιουργίας του tagxedo έχει μετατραπεί και αποθηκευτεί ως jpeg εικόνα, για το λόγο ότι θέλαμε να γίνει mapped (δηλαδή στην εικόνα να προστεθούν κατά τόπους links) πάνω στις κεντρικές έννοιες το δικού μας wiki (καθώς το tagxedo στην animated embeded εκδοχή συνδέει τις παρουσιαζόμενες λέξεις με τα αποτελέσματα αναζήτησης του google). Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις κατά τόπους έννοιες της εικόνας με τους παρεχόμενους ορισμούς του λεξικού μας, χρησιμοποιήθηκε το image-maps (http://www.image-maps.com/) ένα online δωρεάν εργαλείο για αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, στο πρώτο βήμα ο χρήστης εισάγει από τον υπολογιστή του ή από ένα link την εικόνα που επιθυμεί (σε αυτό το σημείο παρατήρησα πρόβλημα στη φόρτωση εικόνων από τοποθεσίες web, οπότε η δουλειά μου έγινε φορτώνοντας την εικόνα από τον υπολογιστή μου). Στο επόμενο στάδιο η εικόνα φορτώνεται και πλέον ο χρήστης επιλέγει περιοχές πάνω στην εικόνα είτε με ένα προεπιλεγμένο ορθογώνιο σχήμα είτε με εξατομικευμένο σχήμα μου δίνει κάνοντας κλικ γύρω από την περιοχή που επιθυμεί. Για κάθε περιοχή που επιλέγει, ο χρήστης εισάγει το επιθυμητό link που θέλουμε να "δείχνει" η εικόνα, καθώς και ένα σύντομο ορισμό που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της εικόνας αλλά και όταν το ποντίκι περνάει πάνω από την κατάλληλη περιοχή στην εικόνα. Εδώ παρατηρείται ένα σοβαρό μειονέκτημα του εργαλείου, που "κρασάρει" και καταρρέει πολύ εύκολα όταν χρησιμοποιείται το παραλληλόγραμμο. Αντίθετα με το costum shape (όταν δεν χρησιμοποιούνται πολλά σημεία για να οριοθετήσουν μια περιοχή -προσωπικά χρησιμοποιούσα 4 ανά περιοχή-) δεν αρχικά δεν παρατηρήθηκε παρόμοιο πρόβλημα, ενώ με περισσότερα σημεία κράσαρε και πάλι. Το σημαντικότερο πρόβλημα με το εργαλείο το αντιμετώπισα όταν κατά τη διαδικασία βελτίωσης του αντικειμένου, προσπάθησα να κάνω map μια εικόνα, με παρόμοιο τρόπο. Αν και ακολούθησα ακριβώς την ίδια διαδικασία και το image-maps παρήγαγε html κώδικα, η εικόνα δεν εμφανιζόταν (παρά μόνο τα link που θα έπρεπε να εμφανίζονται από κάτω)! Επιχείρησα πολλές φορές τη διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο και ατυχές. Οπότε, προετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε απροσδόκητες καταστάσεις με αυτό το εργαλείο. Γενικά δεν είναι πολύ εύχρηστο, άλλα το αποτέλεσμα που παράγει είναι πολύ όμορφο. Όταν τελειώσουμε με αυτή τη διαδικασία από την εντολή "get yout code" παραλαμβάνουμε τον html κώδικα ενσωμάτωσης του αντικειμένου. Ένα πλεονέκτημα του εργαλείου είναι η δυνατότητα επαναφόρτωσης παλιού κώδικα που έχει παραχθεί και έχετε αποθηκεύσει για μια εικόνα, ώστε αν θέλετε να προσθέσετε στοιχεία σε μια εικόνα που έχετε ήδη κάνει map κάπου, να μην χρειάζεται να ξαναρχίσετε τη διαδικασία.


Βελτίωση Μαθησιακού Αντικειμένου


Αλλαγές και προσθήκες ως προς το αρχικό αντικείμενο
 • Προσθήκη διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των λημμάτων
 • Προσθήκη ευρετηρίου στην αρχή κάθε σελίδας με links προς όλα τα λήμματα της σελίδας
 • Προσθήκη παραπομπών σε αρκετά αντικείμενα σε διαδικτυακές πηγές (ελληνικό wikipedia, blogs για την ΑΕΠΠ, παρουσιάσεις και σημειώσεις για το ΑΕΠΠ ή για τις θεματικές ενότητες από ελληνικά πανεπιστήμια και σχολεία) για περαιτέρω πληροφόρηση
 • Προσθήκη μιας νέας εικόνας για την έννοια προγραμματισμός
 • Το υπόλοιπο περιεχόμενο (κείμενο, παραδείγματα, εικόνες) έμεινε ανέπαφο

Νέο αντικείμενο
Καθώς πρόκειται για wiki, το βελτιωμένο αντικείμενο δημιουργήθηκε κάνοντας αλλαγές πάνω στο παλιό, και βρίσκεται στη διεύθυνση Λεξικό Όρων Προγραμματισμού.
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Το αντικείμενο έλαβε 4 ψήφους (100%) με χαρακτηρισμό ως "πάρα πολύ χρήσιμο".
Κύρια Σημεία της Αξιολόγησης που έλαβα
Τόσο το ίδιο το αντικείμενο, όσο και οι πληροφορίες στη σελίδα (αξιοποίηση αντικειμένου, επιλογή εργαλείων, περιγραφή και πληροφορίες για τα εργαλεία), απέσπασαν μόνο θετικά σχόλια.
Οι επιπλέον υποδείξεις και κατευθύνσεις που δόθηκαν, στοχεύσουν στην περαιτέρω βελτίωσή του και όχι στη διόρθωσή του.
Συγκεκριμένα:
 • Ερωτήθηκε αν η επέκταση που προτείνεται ως εργασία θα γίνει εντός η εκτός της τάξης (5ο κριτήριο). Αυτό δεν το έχω προσδιορίσει σο συμπληρωματικό υλικό του αντικειμένου γιατί θεωρώ πως είναι προσωπική εκτίμηση του εκπαιδευτικού. Αν υπάρχουν ώρες θα ήταν πολύ καλό να το δουλέψουν ανά ομάδες στο εργαστήριο για μια συντονισμένη και αποδοτική δουλειά. Αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφοριής λυκείου, καθώς δεν ξεχνάμε ότι το ΑΕΠΠ είναι μάθημα που εξετάζεται στις Πανελλαδικές, οπότε ο διδακτικός χρόνος του μαθήματος είναι λογικά πιεσμένος. Το γεγονός ότι οι μαθητές θα έχουν όλοι πρόσβαση στο wiki το κάνει ιδανικό για εργασία από το σπίτι. Σε κάθε περίπτωση αφήνεται στην κρίση κάθε εκπαιδευτικού, γι αυτό δεν κάνω κάποια πιο συγκεκριμένη πρόταση.
 • Προτάθηκε η ενδεχόμενη υλοποίηση με blog αντί για wiki (7ο κριτήριο). Θα συμφωνήσω εν μέρει με την πρόταση, γιατί σε ένα blog θα ήταν δυσκολότερη η αλληλεπίδραση μαθητών-καθηγητών για την επέκταση και την επεξεργασία του υλικού.
 • Προτάθηκε από όλους τους αξιολογητές ο καλύτερος διαχωρισμός των λημμάτων (με κενά, γραμμές ή γραμματοσειρά). Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση και την υοθέτησα στο νέο αντικείμενο όπου τα λήμματα διαχωρίζονται με οριζόντιες γραμμές μεταξύ τους για να είναι ευδιάκριτα τα όριά τους.
 • Προτάθηκε η δημιουργία "ευρετηρίου" στην αρχή κάθε σελίδας με τα λήμματα που περιλαμβάνει και link προς αυτά. Συμφώνησα με την πρόταση και την εφάρμοσα στο αντικείμενο χρησιμοποιώντας HTML code widgets και anchor links.
 • Προτάθηκε η δημιουργία παραπομπών προς σχετικό υλικό στο Διαδίκτυο ή στις σελίδες του βιβλίου. Είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση ωστόσο επέλεξα να μην την ακολουθήσω όσον αφορά το βιβλίο γιατί οι παραπομπές θα ήταν πάρα πολλές με αποτέλεσμα να βαρύνει το λεξικό με πολύ πρόσθετη πληροφορία. Ωστόσο για όποια αντικείμενα βρήκα υλικό προσέθεσα links προς την ελληνική wikipedia και άλλα site με σχετικό περιεχόμενο στα ελληνικά, για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει επιπλέον πράγματα, πέρα από την ύλη του βιβλίου.
 • Τέλος προτάθηκε η δυνατότητα σύνδεσης των tag-clouds κάθε σελίδα με τους ορισμούς του wiki αντί για το google search. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον αλλά από όσο το έψαξα δε γίνεται... Το tagxedo δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσει κανείς το link ενός cloud (καί από google να βάλει κάποια άλλη μηχανή ή site) ωστόσο δεν μπορώ να το βάλω να "ψάχνει" στο λεξικό για τους ορισμόυς. Αλλάζοντας το link με το url του λεξικού, το μόνο που μου επέστρεφε είναι σελίδες και όχι τα υπάρχοντα λήμματα. Μια ενδεχόμενη λύση είναι να αποθηκευτούν ως εικόνες τα tag clouds και να γίνει image-map όμοια με το αντικείμενο της home page. Επέλεξα να μην αλλάξω την τρέχουσα υλοποίηση καθώς ήθελα να διατηρήσω το ωραίο animation.
 • Αναφέρθηκε πως το αντικέιμενο τείνει να καλύψει περισσότερους στόχους από αυτούς που έχουν τεθεί στη σελίδα. Η αλήθεια είναι πως προσπάθησα να το εμπλουτίσω όσο δυνατόν περισσότερο, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον επιπλεόν ειδικό στόχο που θα μπορούσε να προστεθεί. Οι εικόνες και τα παραδείγματα με κώδικα και ψευδοκώδικα (ή και το βίντεο) που παρατείθενται λειτουργούν στο πλαίσιο του γενικού διδακτικού στόχου, δηλαδή στην κατανόηση των κεντρικών εννοιών του μαθήματος.
 • Γενικότερα προτάθηκε ο επιπλέον εμπλουτισμός του αντικειμένου με υλικό και παραδείγματα, αν και υπογραμμίστηκε πως ήδη είναι χρήσιμο και αξιοποιήσιμο. Μια τέτοια διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ, εξάλλου αυτός είναι ο λόγος επιλογής του wiki, ώστε να βελτιώνεται διαρκώς. Όπως πολύ σωστά παρατηρήθηκε, τα επιπλέον παραδείγματα αφήνονται κυρίως ως άσκηση στους μαθητές, καθώς μέσα από την εμπειρία που θα αποκτούν στο μάθημα μπορούν να ενσωματώσουν στο wiki κώδικα και ψευδοκώδικα από ασκήσεις και παραδείγματα που θα πραγματοποιήσουν στην τάξη με τον καθηγητή τους.
Αλλαγές που έγιναν στο αντικείμενο μετά από δική μου πρωτοβουλία
Γνωρίζω πως πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ωστόσο επειδή για το συγκεκριμένο αντικείμενο είχα δουλέψει πολύ και είχα συγκεντρώσει όσο υλικό μπορούσα να διαμορφώσω και να παραθέσω, δεν έχω άλλες ιδέες τροποποίησης, πέρα από την προσθήκη μιας νέας εικόνας για τον όρο πρόγραμμα, δημιουργημένη με το gliffy. Οπότε αρκέστηκα στο να αξιοποιήσω τα σχόλια των αξιολογητών μου.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι την εικόνα προσπάθησα πολλές φορές αποτυχημένα να την κάνω map στις αντίστοιχες έννοιες, αλλά το Image maps tools παρά τον κώδικα html που μου έδινε, δεν εμφάνιζε την εικόνα μου. Εν τέλει ενσωμάτωσα στη σελίδα τον κώδικα μόνο και μόνο για τα link στις αντίστοιχες έννοιες, αλλά η εικόνα μάλλον δεν πρόκειται να εμφανιστεί, οπότε προσέθεσα και την αρχική εικόνα. Λόγω αυτού του σφάλματός, ενημέρωσα την περιγραφή αντικειμένου για το image maps tool (οι προσθήκες εμφανίζονται με πράσινα γράμματα).
Έλαβα αξιολογήσεις από τους ακόλουθους αξιολογητές
Κατάρχάς σας ευχαριστώ πολύ όλου που αξιολογήσατε το αντικεμένο μου και για τα καλά σας σχόλια. Καθώς από όλους έγιναν προτάσεις και παρατηρήσεις (για όσα σημεία χρειάζονται επέκταση ή βελτίωση), επιλέγω το ποιοτικό χαρακτηρισμό αξιολογήσεων:
 1. antru : Πολύ καλή αξιολόγηση με χρήσιμα σχόλια για βελτιώσεις και αλλαγές.
 2. pliredu : Πολύ καλή αξιόγηση με εύστοχες ερωτήσεις και σχόλια για επεκτάσεις.
 3. antonis.katsikis : Πολύ καλη αξιολόγηση με θετικά σχόλια, αλλά κάπως συνοπτική σε σχέση με τις προηγούμενες.
 4. rgog : Πολύ καλή αξιολόγηση με προτάσεις και παρατηρήσεις για αλλαγές και επεκτάσεις.